Ajankohtaista

TULOLÄHDEJAON POISTAMINEN

Verohallinto on julkaissut 3.7.2019 päivätyn ohjeen Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen (linkki). Ohjetta sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen. 

Elinkeinoverolain soveltamisala muuttuu niin, että eräiden yhteisöjen verotettava tulo lasketaan elinkeinoverolain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Maatalouden tulos verotetaan kuitenkin lakimuutoksen jälkeen edelleen MVL:n mukaan. Tulolähdejaon poistaminen voi koskea vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. 

Uudet säännökset eivät vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen. Näiden verovelvollisten harjoittamaan toimintaan sovelletaan elinkeinoverolakia edelleen vain silloin, kun verovelvollinen harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Myös osa yhteisöistä jää tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle. Tulolähdejaon poistaminen ei koske yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkisyhteisöjä, muita osittain verovapaita yhteisöjä (TVL 21, 21a ja 21 b §), ulkomaisia kuolinpesiä eikä asunto-osakeyhtiötä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Näillä yhteisöillä voi lakimuutoksen jälkeenkin olla kolme tulolähdettä, ja niihin sovelletaan elinkeinoverolakia vain siltä osin, kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa.

Jos tulolähdejaon poistamisen piirissä olevan yhteisön tilikausi päättyy 1.1.2020 tai sen jälkeen, yhteisön verotus toimitetaan kyseiseltä tilikaudelta kokonaan elinkeinoverolain mukaan yhteisön toiminnan luonteesta riippumatta.

YEL

YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa suoraan siihen, millaista eläkettä ja sosiaaliturvaa yrittäjä saa.

Työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä tai sitä korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan yrittäjän tekemää työtä.
Työtulo ei välttämättä vastaa rahapalkkaa eikä liity suoraan yritystoiminnan kannattavuuteen.
Työtulo tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella, jonka vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Jos yritystoiminnassa ja työpanoksessa tapahtuu muutoksia. Tee työtulon muutos mahdollisimman pian muutoksen jälkeen, koska työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

YRITYKSEN OMISTAJAT MERKITÄÄN KAUPPAREKISTERIIN

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa, että kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa omistajansa (tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies (lisätietoja linkki).

Pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja), asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa. Edunsaajatietojen rekisteröinti tuleekin sujuvoittamaan yrityksen asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Kuka on edunsaaja

Yritys vastaa edunsaajien tunnistamisesta. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.
Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa muulla perusteella (esimerkiksi osakassopimuksen mukaan).

Milloin ja miten ilmoitus tehdään

Yritykset, joiden täytyy ilmoittaa edunsaajat, tekevät ilmoituksen 1.7.2019 – 1.7.2020. Tämän jälkeen yritysten täytyy tehdä ilmoitus aina kun edunsaajatiedot muuttuvat.
Ilmoitus tehdään netissä YTJ-palvelussa (www.ytj.fi), ja se on maksuton.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

 

FORTAX | PL 13 30421 FORSSA | puh. 03 433 4453