Ajankohtaista

YRITTÄJÄVÄHENNYS HYVÄKSYTTIIN

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi muutettuna tuloverolain muutosesityksen, jonka mukaan vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön yrittäjävähennys (VaVM 29/2016 – He 176/2016). Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia. Metsätalouden verotuksessa tehdään vastaava vähennys.

Valiokunnan mielestä yrittäjävähennys tulee tehdä yhdenmukaisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan, maatalouden, metsätalouden ja porotalouden harjoittajan verotuksessa eikä esitys saa johtaa verotuksen kiristymiseen niillä metsätalouden harjoittajilla, joilla toiminta on tappiollista. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että metsätalouden puhdasta pääomatuloa tai tappiollista pääomatuloa laskettaessa tulot ja menot otetaan huomioon täysimääräisesti ja yrittäjävähennys lasketaan vastaavalla tavalla kuin muilla yrittäjävähennykseen oikeutetuilla verovelvollisilla.

Metsätalouden osalta yrittäjävähennystä laskettaessa metsätalouden pääomatulosta vähennetään metsävähennys ja muut metsätalouden pääomatulosta tehtävät vähennykset sekä menovaraus.

SOTU VUONNA 2014 – 2017  Työnantajan sosiaaliturvamaksu;

vuoden 2014 sotu 2,14 %, vuoden 2015 sotu 2,08 %, vuoden 2016 sotu 2,12 % ja vuoden 2017 sotu 1,08 %.

Palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.
Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momenttia on vuoden 2011 alusta muutettu niin, että työnantaja ei ole 1.1.2011 alkaen velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksua:
1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 16 vuotta; ja
2) sen kalenterikuukauden jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2014 – 2017

Kilometrikorvaus
2014                                            43 snt/km
2015                                            44 snt/km
2016                                            43 snt/km
2017                                            41 snt/km

Päivärahat
yli 6 tuntia (osapäiväraha)
2014                                            18,00 euroa
2015                                            18,00 euroa
2016                                            19,00 euroa
2017                                            19,00 euroa
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)
2014                                            39,00 euroa
2015                                            40,00 euroa
2016                                            40,00 euroa
2017                                            41,00 euroa

Ateriakorvaus
2014                                            9,75 euroa
2015                                           10,00 euroa
2016                                           10,00 euroa
2017                                           10,25 euroa

PERUSKORKO 2010 – 2017

Valtiovarainministeriön vahvistama peruskorko on;
2010 1,25 %
2011 1,50 % (1.1.-30.6.11)
2011 2,00 % (1.7.-31.12.11)
2012 2,00 % (1.1.-30.6.12)
2012 1,50 % (1.7.-31.12.12)
2013 0,75 % (1.1.-30.6.13)
2013 0,50 % (1.7.-31.12.13)
2014 0,50 % (1.1.-31.12.14)
2015 0,25 % (1.1.-31.12.15)
2016 0,00 % (1.1.-31.12.16)
2017 0,00 % (1.1.-30.6.17).

YEL

YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa suoraan siihen, millaista eläkettä ja sosiaaliturvaa yrittäjä saa.
Vuoden 2016 työtulon alaraja on 7.557,18 euroa/vuosi.
Mahdollisuus työttömyysturvaan työtulo 12.420,00 euroa/vuosi.
Vuoden 2016 työtulon yläraja on 171.625,00 euroa/vuosi.

Työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä tai sitä korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan yrittäjän tekemää työtä.
Työtulo ei välttämättä vastaa rahapalkkaa eikä liity suoraan yritystoiminnan kannattavuuteen.
Työtulo tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella, jonka vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Jos yritystoiminnassa ja työpanoksessa tapahtuu muutoksia. Tee työtulon muutos mahdollisimman pian muutoksen jälkeen, koska työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

VEROTUSMENETTELY JA VERONKANTO MUUTTUVAT

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset, joiden perusteella verotusmenettely ja veronkanto muuttuvat vuoden 2017 alusta. Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa otetaan käyttöön vähäisiä virheitä koskeva korjausmenettely. Taloudelliselta merkitykseltään vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti.

Muutoksenhakuaika lyhenee viidestä vuodesta kolmeen vuoteen esimerkiksi tuloverotuksessa, perintö- ja lahjaverotuksessa sekä kiinteistöverotuksessa. Myös muutoksenhakuaikojen laskentatapa muuttuu. Arvonlisäverotuksen muutoksenhakuaika säilyy ennallaan. Arvonlisäverotuksessa muutoksenhaun määräaika kuitenkin pitenee nykyiseen verrattuna tietyissä tilanteissa, koska muutoksenhaun määräajan laskenta muuttuu.

Kuitenkin verovuoden 2016 säännönmukaista verotusta koskevaan verotuspäätökseen haetaan muutosta lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Verohallinto voi oikaista havaitsemansa virheen verovelvollisen hyväksi tai vahingoksi riippumatta siitä, millaisesta virheestä on kyse ja mistä virhe on aiheutunut.

FORTAX | PL 13 30421 FORSSA | puh. 03 433 4453